ગેસ સિલિન્ડર ગ્રાહકોએ 31મી સુધીમાં આ કામ પૂર્ણ કરી લેવું જોઈએ, નહીં તો તમારું કનેક્શન કાપી નાખવામાં આવશે.

LPG Gas Cylinder KYC
LPG Gas Cylinder KYC: બેંકો અને ITRમાં આધાર ઓથેન્ટિકેશન બાદ હવે ગેસ ગ્રાહકો માટે પણ જરૂરી બની ગયું છે. વાસ્તવમાં, ...
Read more